Vysvetlenie dôvodov a zodpovedajúcej diskusie nájdete na stránke. Oke Proces diskusie nie je dokončený, článok sa môže pokúsiť o zlepšenie, ale je potrebné sa zdržať premenovania alebo nemotivovaniu vymazania obsahu, pozri viac. E Vyberte poznámku k odstráneniu retrarov.

vyrobené účastníkom (•) v 14:26, 20. septembra 2020 (UTC; asi pred 199 dňom). ,. Administrátori a súhrnné výsledky :.

Frey Wille - èçâåñòíûé II âñåìó ìèðó ïðîèçâîäèòåëü óêðàøåíèé ñ ýìàëüþ, êîòîðûå ñëàâÿòñÿ óíèêàëüíûìè õóäîæåñòâåííî-àóòåíòè ÷ íûìè äèçàéíàìè è áîãàòîé ïàëèòðîé èñêðÿùèõñÿ odovzdaním. Áëàãîäàðÿ áóðíîé ýêñïàíñèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèñõîäÿùåé ñ 1992 AIAA, FREY WILLE - îäíîé ES íåìíîãèõ êîìïàíèé â þâåëèðíîé îòðàñëè - óäàëîñü äîáèòüñÿ CiA ÷ èòåëüíîãî Dino îáîðîòà â ýïîõó ñòàãíèðóþùèõ ðûíêîâ.

Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà 1951 ãîäó âåíñêîé õóäîæíèöåé II ýìàëè Ìèõàýëîé Odae, êîòîðàÿ ñîçäàâàëà äåêîðàòèâíûå èçäåëèÿ è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ ñ ýìàëüþ. Upínanie ñ ñÂþþÅÿÿÿÿÿààààààààààõõÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂàààõõõûûûûûûûûûûûûûûûûû

1970 ãîäó Ôðèäðèõ Âèëëå, äèïëîìèðîâàííûé áóõãàëòåð ñ îïûòîì ðàáîòû þðèñòîì, ñòàë ïàðòíåðîì Ìèõàýëû Odae è âîçãëàâèë êîììåð ÷ åñêóþ ñòîðîíó áèçíåñà. Ï 19õõààààûûûûûûûû40 ÅÅÅÅ èèäèåëëëëëëëëëëëë è "". Ii îáðàçîâàë èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìàíäó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ õóäîæíèêîâ-äèçàéíåðîâ IIa ðóêîâîäñòâîì Ñèìîíû Ãðþíáåðãåð, ñîñðåäîòî ÷ èâøèñü IA ñîçäàíèè äåêîðàòèâíûõ õóäîæåñòâåííûõ óêðàøåíèé, IIA ÷ åðêèâàÿ êóëüòóðíî-èñòîðè ÷ åñêóþ öåííîñòü êàæäîãî äèçàéíà.

Fry Ville Cena

Najnovšie, ale možno najdôležitejšou vecou je cena. Frey Wille dekorácie s smaltou zdobená zlatom, najčastejšie 24 alebo 18 karátov. Yen Náramok "Arab Night" sa pohybuje od $ 47 do $ 150, v závislosti od realizácie. Toto je dostatočne masívny náramok s priemerom 6 cm, so šírkou 5 cm, naklonenými 2 mm. Frey Wille pre užší náramok 6. On 2. cm začína od $ 140.

Oficiálna stránka

Na mieste, okrem šperkov, mužská zbierka, hodiny, rukoväte zo značky sú zastúpené. Pre tých, ktorí už získali produkty Frey Wille, stránka vyslala adresy workshopov na opravu, tipy na starostlivosť. Koniec koncov, je to šperky, relatívne vysoké ceny. V sekcii "Novinky" stránky sú prezentované nové produkty, ako napríklad "kvetina" prívesky, "srdce", "zalievanie nymfov", "nádej", "vodné kvapky" náušnice.

Michaela Frey (Michael Frey), rakúsky dizajnér začal rozvíjať produkty od smaltovania, zásobovanie katalógov krúžkov, šperkov za malú cenu. Po 20 rokoch, Friedrich Wille (Friedrich Villa) účtovník a právnik, nie cudzinec na krásny, ponúkol Mikaelu realizovať inovatívny nápad. Entamel ozdoby môžu byť základom pre vytvorenie pozemkov historických a umeleckých pozemkov. To bolo to, čo Frey Wille vznikol - Dizajnérske zručnosti zlúčili s jediným extázom s podnikovým znalcom krásnym, dobrom obchodníkovi.

Bohužiaľ, tandem existoval len 10 rokov, Mikael Frey zomrel a uvoľnenie katalógu, ktorý sa začal vyplniť nové obchody a dobyť milovníkov krásneho bol takmer ohrozený. Villa kúpila spoločnosť od dedičov spoločnosti, ktorá sa stala jediným vlastníkom a výkonným riaditeľom. Nie je ani umelec ani dizajnér, navrhol člena rakúskej akadémie Arts Simone Grünberger-Wille, post hlavného dizajnéra spoločnosti. Simon súhlasil a dokonca išiel ďalej, po niekoľkých rokoch jeho manželka Friedrich Ville.

Vývoj dizajnéra Fry Ville má 2 zdroje inšpirácie. Základom, samozrejme, je francúzsky štýl. Je založený na takýchto zbierkach ako "Óda na radosť zo života." Večné hodnoty šťastia, ako je láska, možno dosiahnuť v malých. Ak ste spokojní od malej krásnej veci, potom ste naozaj šťastný muž. Ubúdanie myšlienky - vášeň. Len šťastný, kto žije vášnivý život. Frey Wille má niekoľko farebných adresárov. Jedna červená je nespútaná vášeň, ďalšia modrá - óda na kontrolovanú rodinu vášne.

Moskva TD "guma", +7 495 620 32 72 Európska, +7 495 229 27 18 Golden Babylon, +7 499 270 57 34 TC "Crocus City Mall", +7 495 646 37 03 TD »Petrovsky pasáž, +7 495 623 36 83 Nákupné centrum Vegas, +7 (495) 984-28-62 Seasons, +7 (495) 660-22-91 TC AFIMOLL, +7 495 775 45 17 Tverskaya Street, Domov. 3/12, štruktúra 1-1A, +7 495 411 03 89

Súvisiace príspevky.

Adresy, oficiálne stránky, recenzie, katalóg produktov
Zbierky Frey Wille šperky so smaltou, šperkov, doplnkov, šály, hodiniek, parfumy, krúžky, náušnice, náramky, prívesok, suspenzie

Medzi nespočetným množstvom šperkov z rôznych výrobcov, Frey Wille dekorácie sú obsadené. Nie je nič

Ako sa dostať z vlakovej stanice Rostov-on-Don na letisko a späť?
Aston Villa Fulham Prognóza Match 04.04.2021

Program prenosu televízneho kanála Bielorusko je 5 internet pre dnešok a týždenne. Pozrite si čas začiatku svojho obľúbeného zariadenia, športového vysielania a zápasov. PATELERADIOCOMPANY poskytuje možnosť sledovať obľúbené zápasy a vysielať online prostredníctvom našich stránok.

Typ časti

Posledné zaujímavé sekcie na stránke.

  • Zaujímavý
  • Novo prichádzajúci
  • Často viditeľné
  • Populárny

V Villa Moemovi Beriffles

V roku 2010 sľúbila manželka poradcu prezidenta Tathyana Yumasheva, že ten, kto by našiel jej zahraničný majetok, by ho mohol vyzdvihnúť. Novinári Transparency International Rusko našli vilu Yumacheva v Karibiku

Ville - Wikipédia

Amra Parkotel Kúpele Gaga Recenzie hotela. Cestovné správy Ltd.

AMRA Park Gaga Abkhazia Hotel, Ceny za 2021 online rezervácie a platby na stránke bez, fotografie, recenzie, zadarmo telefón 8 800 555 1676

Dovolenka na Kryme s deťmi 2021 Gamachka pri mori Plachtenie Mini

Výlety do hotela Hamachok pri morskom notebooku priaznivým rezervácia bezplatne a provízie za úradné ceny, splátky v skorom rezervácii, akejkoľvek forme platby, zľavy a propagačné akcie, recenzie, cestovanie, adresa, foto.

Najlepších hotelov v Charm El Sheikh pre odpočinok v zime 2021

Hotely Gaspra Ceny 2021, recenzií, Foto, Rezervujné hotely v Gaspre

Gaspra je jedným z najlepších miest na relaxáciu na Krymskom polostrove v roku 2021. V našom katalógu nájdete mnoho zaujímavých miest na pobyt v čase odpočinku bez sprostredkovateľov.

Ako si prenajať Hotel v lokalite Domodedovo Airport Lacné
Dovolenka v Gaspre 2021 v blízkosti mora - Ceny bez sprostredkovateľov

Zvyšok v Gaspre, odpočinok v Obec Kryme Bývacie hotely a hotely Gaspra

Gaspra Big Yalta. Zvyšok v Gaspre 2021, ceny bez sprostredkovateľov. Penzióny, súkromný sektor, hotely. Hosťami Katalóg Gaspra, rekreačné recenzie, fotky, online rezervovaný systém.

Dovolenka v Gaspre 2021 All Inclusive, Ceny pre výlety do Gaspra s deťmi

Ceny 2021 pre odpočinok v Gaspre z cestovného ruchu Kandahar.

Top 10: Resorts

Zvyšok All Inclusive v zahraničí 2020 Top 5 priaznivých krajín

Strediská all inclusive v Európe Nájsť recenzie Cestovník Recenzie 73501, Fotografie a rezorty All Inclusive v Európe s najvyššími cenami izbami s TripAdvisor.

Nenechajte sa ponáhľať kúpiť Krajina Nehnuteľnosti Nehnuteľnosti BN noviny. U.

Nákup príležitostí a ceny nehnuteľností pre BALI. Aké druhy bývania sú k dispozícii, v ktorej oblasti je lepšie kúpiť. Ako kúpiť dom na Bali

Všetky spôsoby, ako si rezervovať hotel alebo apartmán lacnejšie

Podľa TripAdvisora, turistov, ktorí si vybrali najviac optimálny čas na ubytovanie v lete, bude môcť ušetriť asi 20 fakturácie v hoteloch v okolí sveta.

Na ktorej stránke je lepšie rezervovať hotely

Prehliadky v Fethiye Fethi od UFA z TEZ TOUR. Zájazdy v Fethiye, odpočinok v Fethiye, poukážky v meste Fethiye. Ceny a náklady na turné v meste Fethiye. Hotely v Fethiye.

Prehliadky s deťmi na mori vo Fethiye, Turecko pre rodinnú dovolenku z Orsk kúpiť nezabudnuteľnú dovolenku s celú rodinu v roku 2021

Veľká koncertná sála oktyabrsky

FRÍNSKO ŽIDIESTVE MATRONYMICKÉ PRÍSLUŠNÉ. Slávne nosiče FRIGHT, ISAK DAVIDOVICH tyč. 1957 Ruský vedec v oblasti teórie vzdelávania, profesor Niu

? EleShow

Rusi nazývané mesto sveta, kde najlepšie hotely a apartmány

Tam, kde je lepšie zostať v Moskve Moskva hotely za nízke ceny, zľavy, zľavy. Online rezervácia dobrých hotelov v najlepšej oblasti Moskva za deň, cez noc.

Kde zostať v Arkuzy. Bývanie na prenájom.
Fethiye Hotely: Potraviny, ceny a služby

Život Capri, Exkurzie Capri Island na lodi alebo autobus

Porovnajte všetky ponuky a rezervujte si Hotel Villa Blu Capri Hotel v Anakapri Campánia za najlepšiu cenu za Kayak. Izby 18187.

Plážové hotely v Abú Zabí

Willy Tokarev životopis, foto, jeho rodina a manželka, počúvať piesne online

Kráľovský hrad, vila na Appia Road 88-ročný patriarcha talianskeho módy Valentino Garavani žije s rozsahom, nákup historických hradov, rímskych villasov a mega jácht ellededecoration

Mini Hotel Argo v Gelendzhik - Ceny 2021, Fotografie a recenzie Alean

Lacné hotely Gelendenzhik, Ceny od 1200 rubľov, Rezervujte Lacný Hotely: Gelendzhik Economy Class

Rozhodli sme sa relaxovať v Gelendzhik Veľký výber hotelov, rozumných cien za 2021, len tie najlepšie ponuky príjemného pobytu

Rezervujte si štvorhviezdičkový hotel v Gelendzhik rýchlo a ziskový. Online rezervácia hotela Gelendzhik triedy 4 hviezdy za najnižšiu cenu na planéte hotelov.

Typ časti

Populárny

Najlepších hotelov v Charm El Sheikh pre odpočinok v zime 2021

Rest v Gelendzhik pláží, fotografie a ceny 2021 Recenzie turistov a fóra Ezdyly strávili Ruskú federáciu

Najlepšie hotely a dovolenky s deťmi v Gelendzhik na TripAdvisor Tisíce Touristan Recenzie, fotografie a ceny Rekreačné hotely s deťmi v Gelendzhik, Krasnodar Territory, Rusko.

Ako sa dostať z vlakovej stanice Rostov-on-Don na letisko a späť?

Spätná väzba na hotel Quinse Park Guinuk Kemer Od októbra 06 2020

2949 recenzií hotelov, Turecko. NOVÉ Recenzia elegantnej dovolenky, na tureckom zlatom piesku. Mnoho fotografií

Golden Villa, Krasnodar, Rusko

Golden Villa z 3608 hotelov v Shanghai Kayak

Hotel Golden Villa sa nachádza v Krasnodar, 5 km od Baskethollar Sports Complex.

Podnikanie v Anapa - 13 Soviets

Hotely s potravinami v Golubitskaya Ceny bez sprostredkovateľov v roku 2021

Lacný Hotely: Golubitskaya. Vyhľadávanie a rezervácie rezervácie. Hotely, typ: Expedia. OM AGODA Best Book ponúka rozpočet, prémia a ďalšie hotely

Nový rok v Karelelii! Chaty pre priateľskú spoločnosť

Hotel Holiday Villa Hotel Residence City 4 Doha, Katar, recenzie, ceny ubytovania, skoré rezervácie 2021

Nehnuteľnosť v Barcelone av blízkosti skutočnej ponuky Barcelony Trh Villa v Barcelone v prestížnej oblasti mesta. Náklady 1250000.

LCD COMEO MOSKVA VÍNAKA Mestské vily v elitnom komplexe

GK Stone Hedge bude stavať mestské vily v centre Moskvy

Prenájom luxusných vilov Businessclass v Soči z Sothebys International Reality Realitná kancelária. V našom katalógu 0 K dispozícii na prenájom Exclusive Estate BusinessColus, PremiumClass s cenami, fotografiami, plánovaním a inými informáciami, o ktoré máte záujem.

Najlepších hotelov v Charm El Sheikh pre odpočinok v zime 2021

Ženy OLEN v hoteli OceanDialoges. U.

Výhradne poškodzuje nahé dievčatá, pretože tu boli suky len s cieľom vyvolať fotografie holého v hoteli Lyubnets s neuveriteľne vulgárnou zaujatosťou.

Odpočinok na Kryme v horách - hotel s bazénom White Island, Orlin

Zvyšok v Kryme v horách hotel s bazénom White Island, Orlin

Hotely v blízkosti Ayudag Medvedgora, Partenit na stránkach TripAdvisor nájdete na cestách Recenzie 0 ks., Fotografie 1324 ks. A Lacné hotely Partenit 0 kusov.

Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.